Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών - φοιτητών και μαθητών για συμμετοχή τους στη στελέχωση των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής κατά το θέρος 2018

Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά :

 

1.       Α.Π.: ΙΒ/7243/28-6-1983 (ΦΕΚ 368 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων).

2.       Το υπ. αριθμ. πρωτ.: Φ.29/2575/24-04-2018 της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής με θέμα: «Λειτουργία Μαθητικών Κατασκηνώσεων – Οικονομικός προϋπολογισμός εξόδων έτους 2018»

3.       Την υπ. αριθμ. πρωτ.:  78255/Β1/15-05-2018 ΑΔΑ:617Π4653ΠΣ-Β1Π απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα : «Μεταφορά πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. 5297 του Ε.Φ. 185 του Προϋπολογισμού έτους 2018».

4.       Την υπ. αριθμ. πρωτ.:  78268/Β1/15-05-2018 ΑΔΑ:6ΒΥΥ4653ΠΣ-6ΒΒ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα : «Μεταφορά πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. 5297 του Ε.Φ. 181 του Προϋπολογισμού έτους 2018».

5.       Το υπ. αριθμ. Φ. 473/81163/60/Α2/17-05-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Καθορισμός κατασκηνωτικών περιόδων θέρους 2018»

6.       Το υπ. αριθμ. Φ. 473/81164/61/Α2/17-05-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Φιλοξενία παιδιών από την Κύπρο στην Ελλάδα».

7.       Το υπ. αριθμ. πρωτοκ.: Φ.29/3640/22-05-2018 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής  με  θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαθητών για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής και φιλοξενίας στις  Μαθητικές Κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση  Χαλκιδικής  κατά το θέρος 2018»

 

                                                            προσκαλεί

Α.: Τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα τους εκπαιδευτικούς των Νομών Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής που επιθυμούν να υπηρετήσουν  εθελοντικά ως στελέχη στις Μαθητικές Κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής κατά το θέρος 2018, να υποβάλλουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής μέχρι τη Δευτέρα  4Ιουνίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Aίτηση (επισυνάπτεται)

 2.   Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

 3.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 4.    Βεβαίωση υπηρεσίας  (εκδίδεται από τη Δ/νση στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός)

 5.   Βιογραφικό σημείωμα

Οι θέσεις που καλούνται να στελεχώσουν οι εκπαιδευτικοί είναι:1.  Προϊστάμενος Κατασκήνωσης  (1 ανά περίοδο)


2.  Διαχειριστής υλικού (1 ανά περίοδο)


3.  Διαχειριστής τροφίμων (1 ανά περίοδο)


4.  Οικονόμος (1 ανά περίοδο)


5. Κοινοτάρχες ( 4 ανά περίοδο)

 

Για τις παραπάνω θέσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς των νομών από τους οποίους θα φιλοξενηθούν μαθητές.  Διευκρινίζεται ότι επίκειται Υπουργική απόφαση για την υπερωριακή αμοιβή των εκπαιδευτικών, η οποία σε κάθε περίπτωση αποτελεί συμβολική αμοιβή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τα στελέχη που θα επιλεγούν για τις περιόδους λειτουργίας, πλην των κοινοταρχών που θα συνοδεύουν τους μαθητές – κατασκηνωτές κατά τη μεταφορά τους από τους φιλοξενούμενους νομούς, θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο των κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης έγκαιρα και  κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία μας.

==================

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.