3ο ΓΕΛ Κατερίνης

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3ου ΓΕΛ Κατερίνης Σχ. Έτους 2023-2024

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) αναφέρεται στο σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματώνεται αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Ειδικότερα, περιλαμβάνει      όσα προβλέπονται από την Πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Για να επιτευχθούν οι ευρύτεροι σκοποί, αλλά και οι επιμέρους στόχοι της εκπαιδευτική διαδικασίας, αυτή πρέπει να αναπτύσσεται μέσα σε ένα φυσικό και συναισθηματικό πλαίσιο που να αποτελεί μία θετική συνθήκη εργασίας, διδασκαλίας και μάθησης και να προδιαθέτει θετικά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να συνυπάρξουν και να εργαστούν επ’ ωφελεία όλων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θέτει αυτό το πλαίσιο και η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρησή του, στο σύνολό του.

Similar Posts